Lentvaris – sveiko miesto vizija

Lentvario Bažnyčios gatvė po rekonstrukcijos
Lentvario Bažnyčios gatvė po rekonstrukcijos
Tinkamai įrengto Lentvario miesto paplūdimio lentvariečiai vis dar laukia
Tinkamai įrengto Lentvario miesto paplūdimio lentvariečiai vis dar laukia
Trakų r. sveikuolių žiemos maudynės Lukos ežere. 1997 m. R. Matulevičiaus nuotr.
Trakų r. sveikuolių žiemos maudynės Lukos ežere. 1997 m. R. Matulevičiaus nuotr.

 

Laikraštyje „Trakų žemė“, nagrinėdami Lentvario miesto gerovės problemas, nemažai rašėme apie miesto infrastruktūros, aplinkos ir kultūros paveldo objektų tvarkymą, apsaugą, tačiau negvildenome Sveiko miesto projekto strategijos.

Sveiko miesto projektas

Pradžią Sveiko miesto judėjimui davė 1994 metais Toronte vykusi konferencija, kurioje buvo nagrinėjamas miestų vaidmuo visuomenės  sveikatos judėjime.
Sveiko miesto  koncepcija buvo patvirtinta 1986 metais Lisabonos konferencijoje. Vėliau buvo išrinkta vienuolika miestų, kurie turėjo parodyti, kad naujas požiūris į visuomenės sveikatą, pagrįstas sveiko miesto principais, gali būti pritaikomas praktiškai.
Susidomėjimas šiuo judėjimu sparčiai augo ir 1997 metais jau 36 Europos miestai dalyvavo Sveikų miestų projekte. Šiuo metu suskaičiuojama per tūkstantį vietinių iniciatyvų, paremtų  sveiko miesto principais.

Sveiko miesto ypatybės

*Patogi, švari, saugi aplinka (taip pat ir butai);
*Stabili, harmoninga ekosistema dabar ir ateityje;
*Stipri savitarpio pagalbos bendruomenė be išnaudojimo;
*Aktyvios visuomenės dalyvavimas ir sprendimų, sąlygojančių jos gyvenimo, sveikatos ir gerovės problemas, kontrolė;
*Garantuotas visų miesto gyventojų pagrindinių reikmių patenkinimas (maisto, vandens, pastogės, pajamų, saugumo, darbo);
*Galimybės įgyti daugiau patirties, užsiėmimų įvairovė, didelės kontaktų, tarpusavio ryšių ir bendradarbiavimo galimybės;
*Stipri ir pažangi miesto ekonomika;
*Glaudus ryšys su praeitimi, miestiečių kultūriniu bei biologiniu paveldu, kitomis žmonių grupėmis ir individais;
*Miesto organizavimo tvarka, kuri derinasi su jau minėtomis ypatybėmis ir kuri jas stiprina;
*Visiems prieinama pagalba;
*Gera sveikatos būklė (daugumos sveikata stipri, mažai sergančiųjų).

Lietuvos sveikų miestų tinklas

Mūsų šalyje pirmieji į šį judėjimą įsijungė kauniečiai. Kauno miestas Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikų miestų projekto dalyviu tapo 1989 metais, Kauno medicinos universiteto rektoriaus  prof. Viliaus Grabausko iniciatyva.
1991 metais Kauno miesto taryba priėmė sprendimą orientuoti politiką į sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką, o 1993 metais šio projekto įgyvendinimo koordinavimui buvo įkurtas Kauno sveiko miesto biuras.
Kauno  sveiko miesto biuro iniciatyva 1994 metais buvo sušauktas Lietuvos miestų ir rajonų, norinčių dalyvauti sveikų miestų judėjime, suvažiavimas, o 1995 metais buvo įkurtas Lietuvos sveikų miestų nacionalinis  tinklas.
Miestų arba rajonų, kurie panoro dalyvauti Sveikų miestų projekte, tarybos privalėjo priimti  politinį sprendimą, kuriuo prisiėmė atsakomybę už gyventojų sveikatą ir jos stiprinimą. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės miestų bei Trakų, Ukmergės, Kretingos ir Pakruojo  rajonų savivaldybių tarybos.

Trakų rajono sveiko miesto projektas

Kai Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dalyvauti Sveikų miestų judėjime, koordinatoriumi paskyrė šio rašinio autorių. Tuo metu savivaldybėje dirbau ekologu.
Darbas buvo nelengvas, bet įdomus. Veiklą pradėjome nuo ikimokyklinių  įstaigų. Pasiūliau Trakų vaikų darželio „Obelėlė“ vedėjai Žanetai Vasilenko  parengti „Sveiko vaikų darželio“ programą. Ši programa buvo parengta ir sėkmingai pradėta įgyvendinti. Vėliau tokias programas parengė ir Lentvario darželis – lopšelis „Šilas“ bei kiti vaikų darželiai. Tuomet buvo pasiūlyta šiame projekte dalyvauti ir mokykloms. Sėkmingai projektą pradėjo vykdyti Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinė mokykla (dabar gimnazija), vadovaujama direktorės Romutės Nargelienės bei kitos mokyklos.
Mano iniciatyva buvo įkurtas Trakų sveikuolių klubas, pradėtos rengti sveikuolių maudynės Trakų ežere.  Lentvario sveikuoliai taip pat susibūrė į klubą. Trakų rajono sveikuoliai vykdavo į žiemos maudynes Palangoje. Trakų rajono savivaldybė iš Aplinkos apsaugos fonde numatytų lėšų, skirtų sveikatos programoms, kasmet skirdavo lėšų mokykloms, darželiams, sveikuolių klubams, medicinos įstaigoms.
Tačiau Sveikų miestų projekto vystymas Trakų rajone, galima teigti, primirštas, nes redakcijai pasidomėjus, savivaldybėje nieks negalėjo pasakyti, kas dabar koordinuoja šio projekto įgyvendinimą.
Pavyzdžiui, Kauno savivaldybėje Sveiko miesto projekto koordinavimas patikėtas savivaldybės Sveikatos skyriui. Pasidomėjus, ar Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui yra pavesta rūpintis Sveiko miesto projekto koordinavimu, šio skyriaus vedėja Danutė Zaleckienė tikino, kad tokio sprendimo nėra.
Nepavyko sužinoti, kurioms įstaigoms ir organizacijoms šiais metais skirtos fonde sveikatos programoms numatytos lėšos. Sužinojome, kad 2014 metams šiame fonde susikaupė virš  90 tūkst. litų. Nemaža lėšų suma, dėka kurios būtų galima suteikti paramą daugeliui rajono mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų ir paskatinti jaunimą rūpintis sveika gyvensena.
Komisija, kuri skirsto minėtas lėšas, apie 50 procentų sukauptos sumos skiria sveikatos įstaigoms: ligoninėms ir poliklinikoms. Nors pagal Sveiko miesto projektą turi būti skatinamas sveiko gyvenimo būdas, mažinantis sergančių ir besigydančių gyventojų skaičių.

Sveikatos programos Lentvario mokslo įstaigose

Sveiko miesto projekte sakoma, kad „Sveikas miestas“- tai procesas, o ne rezultatas. Jis nebūtinai turi būti miestas, pasiekęs ypatingą sveikatos būklę, bet tai miestas, kuris rūpinasi gyventojų sveikata ir stengiasi ją gerinti.
„Sveikas miestas“ – tai miestas, kuris pastoviai gerina savo aplinką, įskaitant ekonominę ir sociokultūrinę, ir sudaro sąlygas žmonėms tobulinti bei realizuoti savo galimybes.
Kaip įgyvendinamos  Sveiko miesto projekto direktyvos Lentvario mieste?
Lentvario vaikų darželio – lopšelio „Šilas“ vedėja Irena Nižauskienė sakė, kad „Sveiko darželio“ projektą jie vykdo nuo 1999 metų.
Darželyje vykdomos programos: „Pažinimo takeliu“, „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“ – priešmokyklinio ugdymo grupei, „Jaunoji Europa „Zipio draugai“.
Darželyje sukurtos  visos būtinos sąlygos  vaikų ugdymui, žaidimams ir poilsiui.
Ypatingas dėmesys skiriamas  sveikatos ugdymui, parengtas projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Geros sąlygos sudarytos  meninei ir fizinei veiklai.
Darželyje  sukurta vaikų fizinį aktyvumą stimuliuojanti aplinka. Įrengta sporto salė, yra reikalingos sportui priemonės. Pasak I. Nižauskienės, vaikų ugdymas siejamas su sveikos gyvensenos  bei aplinkosaugos švietimo nuostatomis.
Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendros paskirties grupes.
Darželio „Šilas“ kolektyvas daug dėmesio skiria projektinei veiklai, nes, I. Nižauskienės teigimu, projektai ugdymo procesui turi ypatingos reikšmės. Jie pagyvina ugdymosi procesą, padeda ugdyti savarankiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus. Darželyje vykdomi projektai atitinka ikimokyklinio ugdymo programos tikslą ir uždavinius. Vykdomas projektas “Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ padeda išplėtoti sveikatingumo veiklą.
Vedėja sakė, kad darželio patalpos po atliktos renovacijos puikios, bet jai rūpestį kelia nesaugi darželio teritorija, nekokybiški šaligatviai ir takai, kuriais vaikai negali važinėti dviratukais. Darželio vedėja tikisi sulaukti paramos iš savivaldybės darželio teritorijos tvarkymui.
Didesnė problema dėl vietų darželyje trūkumo. Nors neseniai Lentvaryje po rekonstrukcijos duris atvėrė dar vienas vaikų darželis „Svajonėlė“, bet laukiančių vietos darželyje vaikų nemažėja.
Lentvario mieste sveikos gyvensenos programos įgyvendinamos ir mokslo įstaigose: Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje, Lentvario gimnazijoje „Versmė“ ir  Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje. Šios mokyklos  sveikos gyvensenos programų įgyvendinimui tikisi paramos iš Trakų rajono savivaldybės, tačiau šiais metais lėšos dar nebuvo skirtos.

Visuomenės dalyvavimas sveikatingumo programose

Daugiausia sveikos gyvensenos programas išpopuliarino Sveikuolių klubo renginiai, ypatingai žiemos maudynės. Lentvaryje įkurto sveikuolių klubo nariai aktyviai dalyvaudavo Trakuose rengtose žiemos maudynėse taip pat kasmet vykdavo į sveikuolių žiemos maudynes Palangoje. Būdavo rengiamos sveikuolių maudynės ir Lentvario ežere. Dabar Lentvaryje šio judėjimo entuziastų sumažėjo. Dabartinio Lentvario sveikatos klubo „Šaltinis“ vadovė Lolita Okunevičienė sakė, kad klubas tęsia savo veiklą. Trakų rajono savivaldybė yra skyrusi patalpas ir skiria lėšų sveikos gyvensenos projektams. Lentvario sveikuoliai Lentvario ežere  masinių maudynių nerengia, bet kasmet dalyvauja, sausio mėnesį, Trakų kūno kultūros ir sporto centro rengiamose sveikuolių maudynėse.
Prie sveikos gyvensenos reikia priskirti ir kitus Lentvario mieste įsteigtus ir veikiančius klubus, draugijas ir kitus gyventojų susivienijimus, skatinančius fizinį aktyvumą, sveikatos stiprinimą, tarpusavio ryšius, paįvairinančius laisvalaikį, didinančius bendravimo galimybes.
Vienas iš tokių populiarių susivienijimų – Lentvario seniūnijos pensininkų bendrija „Bočiai“. Vadovaujami energingos ir veiklios pirmininkės Kristinos Užumeckienės  senjorai laisvalaikį praturtina išvykomis, renginiais. K. Užumeckienė subūrė ir pensininkų ansamblį  „Klevinė“. Šio ansamblio nariai dažnai koncertuoja įvairiuose renginiuose. „Bočių“ bendrijos nariai skatina ir kitus garbingo amžiaus sulaukusius lentvariečius neužsidaryti namuose, o stengtis būti aktyviais, bendrauti.
Lentvario mieste veikia daug sporto ir laisvalaikio klubų. Lentvario parapijos sporto ir laisvalaikio klubas „Pax“ užsiima vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimu.
Lentvario žvejai mėgėjai yra įkūrę klubą „Fanai“.
Šie klubai ir bendrijos, įkurtos iniciatyvių lentvariečių pastangomis, tarnauja Sveiko miesto projekto įgyvendinimui Lentvario mieste.

Apie Lentvario miesto aplinką ir ekosistemą

Viena iš svarbiausių Sveiko miesto projekto ypatybių yra patogi, švari, saugi aplinka, bei stabili harmoninga ekosistema. Šia tema „Trakų žemės“ laikraštyje rašyta tiek kritiškų, tiek palankių straipsnių. Nors šiuo metu niekas Trakų rajone nekoordinuoja Sveiko miesto projekto įgyvendinimo, bet pastaraisiais metais įgyvendinti bei baigiami įgyvendinti stambūs projektai tarnauja sveiko miesto idėjoms. Šiems projektams galima priskirti darželių „Svajonėlė“ ir „Šilas“ renovaciją, pradinės mokyklos, gimnazijos „Versmė“ ir Henriko Senkevičiaus vidurinės  mokyklos renovaciją,  Lentvario katilinės pritaikymą kūrenti biokuru, vandentiekio tinklų tiesimą iš Varnikų vandenvietės iki Lentvario miesto, Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio gatvių rekonstrukciją ir kitus projektus. Tai labai svarbūs projektai, skirti Lentvario miesto gyventojų gerovei. Vertėtų girti Trakų rajono valdžią, jeigu taip sėkmingai būtų įgyvendintas Lentvario geležinkelio požeminės pervažos projektas, būtų rekultivuotas gamyklos „Kaitra“ pramoninių atliekų sąvartynas, jei būtų įrengtas Lentvario miesto paplūdimys, jei būtų atgaivintas grafo Tiškevičiaus dvaro parkas ir įgyvendinti smulkesni projektai, gerinantys lentvariečių gyvenimo sąlygas.

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Naujienos iš interneto