Parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinę paramą, skiriamą Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui (toliau – Fondas), įgaliojo institucijas tęsti maisto produktų dalinimą. Fondo tikslas – skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo –  sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių.
Lietuvoje už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir įgyvendinimą atsakingos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VšĮ Europos socialinio fondo agentūra bei VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų reguliavimo agentūra.
Fondo tikslinė grupė (teisę į paramą turi) – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui (asmeniui) neviršija 1,5 VRP (525 Lt) dydžio per mėnesį. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis.
Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją.
Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, gali pateikti laisvos formos prašymą, kuris yra pagrindas Paramai maisto produktais gauti.
Norintys gauti šią paramą turi kreiptis į Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus socialinį darbuotoją seniūnijoje dėl įtraukimo į Trakų rajono labiausiai skurstančių asmenų sąrašą.
Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims sąrašai pildomi iki einamojo mėnesio, po kurio bus tiekiami maisto produktai, 25 dienos ir bendras rajono labiausiai skurstančių asmenų skaičius pateikiamas Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, kuriuo remiantis bus sudaromas Paramos maisto produktais teikimo grafikas.
Šiais metais bus dalinami maisto produktai – liepos ir rugsėjo mėnesais.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių, adresu: Birutės g. 28, 21106 Trakai, tel. 58 316, el. p.soc.parama@trakai.lt

Danutė Zalieckienė,
Trakų rajono savivaldybės
administracijos Socialinės
paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

Naujienos iš interneto