ŽURNALISTO ATMINTIES BŪGNAS!

SAM_0003.2.2.2.2.2.3

Tebūnie tai netradicinis 1976 metų Vilniaus universiteto (kurso kuratorius ir tremtinys, o ir politinis kalinys, foto teoretikas ir praktikas, docentas Virgilijus Juodakis, o lietuvių kalbos stilistikos tėvas, profesorius, tremtinys Juozas Pikčilingis, o akcentologijos pusDievis Aldonas Pupkis,o VU Žurnalistikos katedros vadas Liubomiras Žeimantas) laidos auklėtinio niekieno necenzūruojamų jausmų dienoraščio įvadas dėl viešo įrodymo,jogei žmogus,nerašęs asmens gromatos,negyveno,nors drąsa ir tiesa-ne-visada dvynės!

1991 metai.Kovo pabaiga.Mažulė mūsų Respublika gydė Sausio tryliktosios žaizdas.Kremliuje,laikinai metęs „skystą kipšiuką,“ su kruvinu socializmo drakonu narsiai kovėsi bolševikas,o ir keistas rusas (slavas), Borisas Jelcinas. Lietuvoje braškėjo trapi laisvė.O aš tąsyk ne savo noru bėgiojau,žinote,rizikos fiziniame pogrindyje- Rūdininkų alaus restorano administratoriumi. Reikėjo išgyventi.Ir laukti Lietuvos. O mano restorano-sveteliai-lietuviokai,padarę solidų gramą, leisdavosi į lietuvišką drąsą ir išdėdavo slapčiausias žineles, o,žinote,atskiroje banketų salėje,o ir atskiru įėjimu ir išėjimu- iki 1990 metų stebėjau įgėrusius Lubiankos pulkininkus. Ir net generolus.Vienas jų tadop , 1987 02 17, sakė: „Jūs,lietuviai,būsite laisvi,nes to pavargusi „maja Rasija chočet.“ „Kodėl pavargusi?“-mandagiai paklausiau,laikydamas rankoje naują vodkos butelį tarsi kovinę granatą. “Mes,rusai,esame nematerialūs, „ibo“ politinės ekonomijos dėsnis,“-suvirpėjo ašarotas grynakraujis slavas,-„daiktas-prekė-daiktas“-sužlugdytas ne mūsų,bet nesakysiu tos tautybės…jonas, galima su tavimi „vrezat 100 gram…kak na fronte govoriat…neboisia nikto tebe netronit.“ Perdavęs restorano pamainos valdymą patyrusiam padavėjui, vilkui, Šarūnui,pasilikdavau Lubiankos pagėrusiuoje akademijoje, įsijungęs akis ir ausis.Įtampos vodka nedarkė.Buvau žiauriaus gyvenimo treniruotas, ir žvėries sveikatos. Kursiokai,atėję pabaliavotų,atviru tekstu mane vadino indeksuotu čekistu.Jų neapsižiūrėjimas džiugino mano tautiškai nusitekusio žurnalisto veiksmus.Sykiu išdėliojus visą madoną rizikaitę,pėdindavau ten,kur jie ir kiti tauzintojai išeitų kojytėmis į priekį.

Ten,savotiškame pogrindyje, turėdamas įvairiopą informaciją, drąsiai, lygtos pagautas Jesenino ir Majakovskio avangardizmo,o ir Kazio Binkio, nutapiau nelaimingos Rusų (slavų) tautos portretą: „O vargšė rusų tauta/Istorinio niekšo rolės/Ar tavo širdis kalta/Jog protas mongolo šuolis/Pati neprivalgius-basa/Nei kvapo ir aromatų/Europoj taškai narsa/Kalašnikovo automatą/Susimąstyk,tauta,prievartos,kulkos ir virvės/Ar Tavo užgyjo žaizda/Josifo Stalino kirvio?“ Ir t.t…12 narsių stulpelių tiek,kiek Jėzus Kristus turėjo apaštalų. Tai pastebėjo žymus teatralas Juozas Pocius.1991 03 25 Juozas mano literatūros chuliganą nuvedė į Sporto rūmų palėpėje veikiantį „Radio centrą.“ 18 valandų 34 minutės. Visiškai liuosas mikrofonas.Atakon,Jonai, vardan ivanų,janių ir džonų! 1995 01 17 tai pakartojau „Vakarinių naujienų“ autoriniame puslapyje,o ir tų pačių metų vasario mitinge,kurį organizavo Pečeliūnų Demokratijos partija,kad „palaikytų kovojančią čečėnų tautą“,kur buvau asmeniškai pakviestas,bet vėliau išsižadėtas,jogei ten buvau ir deklamavau čia paminėtą žaibą. Labai įskaudintas čečėnų tautos spekuliacija, 2002 04 29 tąjį opusą,kirčiuotą Trakų muziejaus kalaviju,pakartojau neapdrausų eilų romane-„Sukilimas.“

Šiandien,sekant Ukrainos įvykius, atrodo,tapau patyrusiu Lentvario juokdariu,kuris karalių nebijo.Todėl paklausyk , Rytų Europos Žmogau, žilos pamokėlės,tiesiogiai nukreiptos prieš įžūlų informacinį karą, o ir okupantų ginklą Rytų Ukrainoje!

Evoliucijos katile vyrė daug tautų.Daugelis jų-daiktinio šėtono sugundyti- iššoko žali iš katilo ir nubėgo „ne v tu step“ per džiunglinį kapitalizmą. Ten būta ir slavų.Ir baltų.Geriausiai išvyrė čekai,bet,pasirodė,nelabai.Neblogai lenkai.Blogiau serbai, bulgarai,o chovatai su savo lotyniška abc užsibuvo katile, o ukrainiečiai tik dabar pajuto,jogei esmi Istorijos nacionalinis produktas.O rusai-visiškai žali? Kas juos išmetė iš kokybės viralo? Kodėl jie šiandien skerdžia suvenerią Ukrainą, aneksavo jos dalelę-Krymą- panmongolišku metodu tyčiojasi iš Krymo totorių,Ukrainoje pagiringi nukovė civilį lėktuvą, anomališkai blefuoja ir visą okupuotų deformuotų kitataučių gigantišką,praktiškai nevaldomą šalį, paskandino mišrūno (leninas!) vėlgi putino isterijoje,labai nenaudingoje Europai,todėl RF ir kankinasi medinis rublis,o visą kita matuojama Euru arba JAV doleriu. Tuo tarpu vokiečių tautos vadovė Merkel vieną sykį ukrainiečiams ir rusams prašė viską „spręsti diplomatinėmis priemonėmis,“ bet…ginklų duosianti arabams.Vėliau Merkel ,o ir jos komanda,neįžiūrėjo,aišku,Kremliaus „spalvotos okupacijos“ savoje Germanijoje.Vis per tas dujas…tarso mūsiškio skystų dujų terminalo siaubo avantiūra.Mieguistas atomas apsivertė ant kito šono,o jį vartalioja-ne-visai-rusai,tai gerbiama Merkel, o ir italai, jau kitaip mįslyja,o prancūzai nebenori parduoti karo laivų Rusijai. Negailailestingas-amoralus-biznis-dėkavokime Dievui-įgauna šiokį tokį nacionalinį atspalvį.Dėl viso pikto tąja sukilties progele tarkime Činchis Chano įsakymą Nr.1 savo viesulo raiteliams (ir taip 300 metų!): užgrobę rusų miestą ar kaimą,tuojau pat pulkite miegoti su rusų bobomis. Šiandienop tąją „miegamūjų“ ataką sėkmingai bando kinai Tolimuose Rytuose.

1918 metų pilietinis karas, kuri gėdingai pralaimėjo „baltasis jūdėjimas,“ nors ir buvęs kadrinis. Kodėl? Ogi todėl,kad užguitiems ir neblaiviems proletarams buvo įduotas vakstybinio bandito naganas ir mauzeris-„grab nagrablenoje“ „bei“ panaudoti profesionalūs banditai. „Miška Japončik“ ir t.t. Po 1924 metų,Stalinas žmona nunuodyjęs Leniną, skitų-rusų- geno likutėlį masiškai pradeda skersti , caro laikais buvęs bankų plėšikas „dlia partiji,“o ir „ochrankos“ stukas-“koba“-kas gruziniškai reiškia vėlgi banditas. Ne rusas. Vėliau-gudrus šposininkas kazokėlis Nikita pavaizduoja „asmens kultą,“ bet,žinote, krūvelė nevispročių-bolševikų-pensininkų-tiktop grabų nusipelnę,pradeda žaisti šiokią tokią demokratiją, o ir vodkininkas Brežnevas. Ir staiga sibirietis-slavas-M. Gorbačiovas. Bet jau vėlu.Blogio imperija žlunga,nespėjusi sutverti rusiškai kalbančio bio-roboto-Homo sovietikus.O rusai (slavai) vis ir tolėliau nesupranta, kad tai jų nacionalinė tragedija (?)

Pūčas! Čia 2 pilietiniam karui pasipriešina Jelcinas.Laimi,bet vėliau jam pamaišo ta pati „carica“ vodka,ir jis girtas atsigręžia į čekistą Putin, kursai toliau kenkia rusų tautos dialektikai ir galop tankais užpuola ukrainiečius,praktiškai savo gentainius. Ar gali taip elgtis gryni rusai? „Vaizdelis nekoks,“-pasakytų klajoklis Viktoras Uspaskich,netekęs dviejų žmonų,bet paskutinę pasaręs milijoniere dėl nežinomų pol(y)tinių priežasčių,,teistas,bet yra ESP narys. Panašiai kaip ir Rolandas Paksas, prezidentu laužęs į gabalus priesaiką,bet esąs tuo pačiu,kuris rodė Lietuvai špygą,o Seime „liepė čiulpti.“

Tai-vėl-kodėl-rusų arbop ne rusų turčiai,apiplėšę savo liaudį, kapitalą laiko užsienio bankuose?Jų vaikeliai studijuoja užsienyje,o patys cariukai važinėja „inomarkėmis?“ Rusai,turintys plieno kaip lietuvis šieno,nesugeba sukurti nacionalinio lengvo automobilio,konkuruojančio su „zapadu?“ Bet-ne-Rusijoje bunda Sibiro ir Piterio kovinė jaunysta.

Čia Lentvario prof-juokdario narsa stabteli. Žodis NATO! Ir labai JAV! Ir ES. Tai priemonės tam gyvybės šūkiui-vadinasi-sveika 4 punktų rusų (slavų) nacija:gimta-nuosava-teritorija,graži Puškino ir Nekrasovo kalba-be!-be!-be!-„na-mat ir ble!,“ papročiai ir tradicijos,iš kurio čia paminėtos humaniškos jaunutės tautos jėgainės tyliai brauks mongolų brūdą -„po koniam“-o-šiandien-„po tankam.!“Tai įvyks! Arba ir blogis,ir gėris,ir grožis-ypač Moters-tobulos gamtos kopijos-pavirs į dulkes,kurių nemylės net radiacinis vėjas!

…menu rusų generolą,bent jau prie čerkos 1987 metais, įrodžiusį,kad net ir kruvina organizacija,kurios vadu ilgą laiką buvęs apsoliut!-ne!-rus!-Andropov,o galop ir genseku (nušautas Į nugarą kaimynės bobos!),negalės sustabdyti vadinamos TSRS žlugimo. Mintinai regiu informacinio-JOS-neo-imperinio-dez-karo pabaisą,kurią šeria kai kurie vietiniai žurnalistai-„penktokai“ (tarp jų vanagaitės ir titovai) „bei“ debilai-politikai.Labai pasipriešinu internete,kurio laukiau lyg KRISTAUS. Bet tai jau giesmė apie Tėvynės išdavystę.

Šiandien totališkai neramu dėl Rytų sosiedo,apsiginklavusio iki ausų,bet be žmoniško duonos gabalo. „(…) susimąstyk,tauta/Prievartos kulkos ir virvės/Ar TAVO užgijo žaizda/Josifo stalino kirvio? (…)“ Ta proga: Domės,mažulės tautos,šalia Rusijos montrė KINIJA!

003.2.2 Iki atitinkamos cenzūros Dienoraštis buvo apgyvenęs ir „LIETUVOS AIDE.“

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Naujienos iš interneto