„Išlaikytinis kaimas“ pagal poną A. Sysą

Praėjusį ketvirtadienį, tvirtinant valstybės biudžetą, Seime įvyko diskusija, kur pasiklausiau savo oponento, labai socialiai jautraus socialdemokrato Algirdo Syso. Svarstant pačių valdančiųjų pasirašytą projektą, kuriuo Žemės ūkiui papildomai skirta 60 milijonų litų, išgirdau štai tokį prieštaravimo tekstą (kalba netaisyta – tiesiai iš stenogramos):

Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Starkevičius
Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Starkevičius

„Paklausai ir pagalvoji: kas Lietuvoje šiandien neturi problemų? Kur tik pasižiūrėsi. Aišku, suprantu, kad kiekvienas giname savo daržą, suprantu buvusį žemės ūkio ministrą, bet vienoje iš konferencijų buvo labai neblogai parodytas finansavimas, koks finansavimas tenka žemės ūkiui ir kokią BVP dalį sukuria. Aš labai norėčiau, kad jūs tai prisimintumėte. Mes į žemės ūkį dedame fantastines lėšas, o sukuriama BVP dalis yra labai maža. Mes dabar dar papildomai dedame. (Balsai salėje) Siūloma tenai. Čia ne mano, čia mokslininkų. Supratau. Ačiū už… Bet čia ne mano skaičiavimai. Aš tai mačiau šioje salėje ir lygiai taip pat jūs plojote, kai matėte tas skaidres.

Suprantu, kad viską galima daryti iš akcizo mokesčio surinkimo gerinimo. Aš noriu paklausti, kas čia iš mūsų daugiau pradės gerti ir rūkyti, kad tą akcizą surinktume? Ir iš valstybės valdymo lėšų. Gal kokią ministeriją uždarykime, nes aš nematau, iš kur mes čia… Jau priėmėme pataisas dėl papildomų 48 mln., dabar dar 60 mln. Jeigu mes 90 mln. norime paimti iš valstybės valdymo, tikrai kurią nors ministeriją reikės uždaryti, kai baigsime balsuoti dėl visų pataisų. Todėl aš tikrai negaliu pritarti.“

Nenorminės leksikos lyg ir nėra, bet vistiek nemaloniai skamba mėginimas vėl grąžinti į dienos šviesą nuvalkiotą melą ir demagogiją apie Lietuvos kaimą, kuris neva yra išlaikytinis, tik siurbiantis pinigus ir neduodantis jokios grąžos. Girdi, nieko nesukuriantys kaimiečiai apvalgo visus kitus – nuo kareivių iki bibliotekininkų ar  prekybos centrų kasininkių. Ateina tie kaimiečiai ir vis ima, ima, o nieko neduoda…

Pone A.Sysai, nežinau kokias skaidres ir filmukus ar pasakas jūs žiūrėjote, bet primenu faktus. Lietuva maisto pernai eksportavo beveik už 10 milijardų litų, 3 mlrd. iš jų gavo perpardavusi kitose šalyse pagamintus produktus. Maisto sektoriaus perspektyvos yra labai geros. Šiuo metu jam tenka per 7 proc. šalies BVP. Kaip nurodo finansų ekonomistas Rimantas Rudzkis, 1 litas įdėtas į žemės ūkį,grįžta 1,5 lito grąža. Kas dėl ministerijos panaikinimo, tai pamenu, kad būdami opozicijoje socialdemokratai rovėsi plaukus ir plėšėsi marškinius dėl Energetikos ministerijos steigimo ir su tuo susijusių baisingų išlaidų.Tik štai atėję į valdžią nei vienos ministerijos nepanaikino ir nieko šioje srityje nesutaupė.

Grįžtant prie argumentų, į kuriuos įsiklausė „prasigėrusio ir išlaikytinio kaimo“ įvaizdžio užantyje nebesinešiojanti Seimo dauguma, pakartosiu, ką jau esu sakęs. Lietuvos kaimui ir maisto pramonei verkiant reikia investicijų. Tuo tarpu buvo susidariusi keista situacija – numatytos didesnės Europos Sąjungos dotacijos žemės ūkiui, bet nenumatyta valstybės lėšų tiems projektams kofinansuoti. Todėl ir prireikė numatyti garantijas, o ne palikti viską garbės žodžio lygyje.

Ta progapridedu ir savo pasisakymą minėtame Seimo posėdyje – irgi netaisytą, iš stenogramos. „Aš tik­rai siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui, nes jau prie mū­sų, kri­zės me­tais, ko­fi­nan­sa­vi­mas bu­vo 25 % iš vals­ty­bės. Da­bar nu­ma­ty­ta jį su­ma­žin­ti, ger­bia­ma­sis mi­nist­re, iki 15 %. Va­di­na­si, kur kas di­des­nė naš­ta teks pa­tiems ūki­nin­kams. Man la­bai sma­gu, kad po­zi­ci­ja tei­kia šį pa­siū­ly­mą, ir aš tik­rai ti­kiuo­si, kad jis bus pri­im­tas, nes opo­zi­ci­ja jį pa­lai­kys. Tai yra tai, ko­kie bu­vo duo­ti pa­ža­dai. Tai ir gy­vu­li­nin­kys­tė. Yra pri­im­ta Gy­vu­li­nin­kys­tės pro­gra­ma, ku­ri yra tik po­pie­ri­nė, nes tam rei­kia lė­šų. Da­bar mes tu­ri­me ge­rą pro­gą pa­si­tai­sy­ti. Ry­toj, ti­kiuo­si, vyks Kau­ne ūki­nin­kų su­si­bū­ri­mas, ir ta džiu­gi ži­nia, kad štai Sei­mas vie­nin­gai ar dau­gu­ma pa­tai­sė tai, ko Vy­riau­sy­bė ne­iš­spren­dė, bū­tų ge­ras žings­nis.

O jei­gu taip pa­im­tu­me, iš tik­rų­jų trūks­ta 89 mln. skir­ti spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams me­lio­ra­ci­jos pro­gra­mai plė­to­ti, 60,2 mln. trūks­ta dėl Ru­si­jos em­bar­go. Jūs šiek tiek pa­di­di­no­te, bet vis tiek jų trūks­ta. Ki­tais me­tais vėl pa­tir­si­me nuos­to­lių. 6,5 mln. trūks­ta smul­kiems kiau­lių lai­ky­to­jams pa­tir­tiems nuos­to­liams dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro.“

Tikiuosi, žmonės palygins, atsirinks ir prisimins.  

Kazys STARKEVIČIUS,

Seimo narys

Naujienos iš interneto