Tikintieji kviečiami atlikti išpažintį

Mieli Vilniaus arkivyskupijos žinių skaitytojai,

Didžiąją savaitę pradėjome Verbų sekmadieniu. Iki Didžiojo Tridienio, prasidedančio ketvirtadienį, tikintieji kviečiami atlikti išpažintį.

Didįjį ketvirtadienį minėsime Kunigystės ir Eucharistijos įsteigimą. Ketvirtadienio rytą, 10 val. Krizmos šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje kunigai atnaujins kunigystės pažadus. Bus šventinami aliejai, kurie naudojami teikiant Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentą. Didžiojo ketvirtadienio vakarą arkivyskupijos bažnyčiose bus švenčiamos Paskutinės Vakarienės Mišios. Prisimename Jėzų, plaunantį kojas savo dvylikai apaštalų. Kodėl Jis plauna kojas? Meilė – tai tarnauti kitiems. Jėzus klaupiasi ant kelių ir tarnauja mums, nurodydamas, kad ir mes tarnautume vieni kitiems: „Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau“ (Jn 13,15).

Didįjį penktadienį prisimename Jėzaus nukryžiavimą ir mirtį. Šią dieną nešvenčiamos Mišios. Tikintieji eina Kryžiaus Kelią prisimena Jėzaus kančią, meldžiasi už pasaulį ir pagerbia Kryžių. Kodėl gerbiame Kryžių? Kaip vėliavą gerbiame už tai, ką ji simbolizuoja, taip medinį Kryžių gerbiame kaip Kristaus pergalės ženklą.

Didysis šeštadienis yra neįprastas tylos laikas TARP – tarp Kristaus mirties ir Prisikėlimo. Atėjus vakarui, švenčiame Velyknakčio vigiliją. Nuo pašventintos ugnies užsidegame žvakes. Bendruomenė atnaujina Krikšto pažadus – pažada tęsti Jėzaus darbus, kurti Dievo Karalystę.

Velykų sekmadienis – Kristaus prisikėlimas. Tai ne tik Didžiosios savaitės kulminacija, bet ir naujo gyvenimo pradžia. Kiekvieną kartą, kai švenčiame Mišias, minime Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, švenčiame Šv. Velykas.

Kviečiame dalyvauti Didžiojo Tridienio ir Šv. Velykų pamaldose Vilniaus miesto šventovėse ir kitose Vilniaus arkivyskupijos parapijose.

Vilniaus arkikatedroje balandžio 17 d., ketvirtadienį, 10 val. Krizmos šv. Mišioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebruos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, šiomis dienoms į Lietuvą atvykęs Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, vyskupas Arūnas Poniškaitis, vyskupijos kunigai. Tą pačią dieną 18 val. vyks Paskutinės Vakarienės šv. Mišios. Balandžio 18 d., Didįjį penktadienį, visus tikinčiuosius kviečiame eiti Kryžiaus kelią iš Arkikatedros į Trijų Kryžių kalną. Pradžia 15 val. Vilniaus arkikatedroje Kryžiaus pagerbimo pamaldos – 18 val. Iškilmingos Velyknakčio šv. Mišios – šeštadienį, balandžio 19 d., 21 val. Tikintieji kviečiami atsinešti po žvakę. Didžiojo Tridienio liturgijai Vilniaus arkikatedroje vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Palaimintos Didžiosios savaitės!

Informaciją parengė Živilė Šeporaitytė, Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė

Naujienos iš interneto