- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

TREMTINIO JAUSMAI BE CENZŪROS (2)

[1]

Stepono Kairio testamentas

Tųjų eilučių rinkėjas,o ir apskritai visose rinkimuose pastovus balsadėžių papildytojas,nuo 1999 metų pajutęs „TRAKŲ ŽEMĖS“  demokratinius ketvirtos valdžios  nacionalinius puslapius-šįkart-konkrečiai!-numeriuose 2019 04 05 14 (1064) ir 2019 04 26 17 (1067)-„Tremtinio jausmai be cenzūros“ ir „Mes,tremtiniai,šv. Velykų dieną,“ VU kadriniu žurnalistu nesutramdomai  įsibėgėja, nes 1995-2019 metais atstovauja Lentvario kiemsargius,valytojas ir naktinius sargus,vadinasi,žemutinį socialinį sluoksnį, be kurių mūsų istorinis Trakų Regionas neišsiverstų,nes būtų visada purvinas ir amžinai apvogtas. Tasai eilučių rinkėjas,o ir fotografas,esąs pakankamai solidaus amžiaus,ak! nėra šokolado gabalas,nesyk  ir nusidėjęs,ir suklydęs, bet visada prašęs  atleidimo tėvų,močiutės,o ir sesutės dvynės,o ir aiškiai jį globojusį Kristų,išvedusį jį iš  dviejų  klinikinių mirčių,dabar turinčių specialiąją informaciją,o ir neleidusį neprieteliams jį  likviduoti 1988 ir 1993 metais Vilniuje.Maždaug 1961 metais perskaičius  Evangeliją pagal Joną,o jau 1988 Sąjūdžio aušros  metais,studijuojant  rūsčioje Rūdininkų alaus restorano „akademijoje,“ kur įskaitas priiminėjo „profesoriai“ banditai,prostititės, aklai korumpuoti  „mentai“ ir gudragalviai čekistai ,“neišlaikiusį  studentą  įskaitos“-kojomis į priekį!,mažėliau nutolusi  nuo Širdies samdinio kūju prabilo prigimties kairė Jono ranka! Restorane,tiesioginiame pogrindyje, susitikinėta ir su nesenais pokario vaikais, Amžininkais, vaizdžiai nutariusiais,jog Jėzus Kristus ir buvo svieto socialdemokratas Nr.1.Faktas.

[2]

2019 04 24 LSDP Trakų rajono skyriaus konferencijos delegatai

Visų veidai rimčiausiai nusiteikdavo, o gerbiamų vienminčių vyriškos lūpos sakydavo: „Iš sąjūdžio išsiris  Dešinė, profesoriaus Vytauto Landsbergio kilnojama Lietuvos ranka vardan Dievo ir Tėvynės,tai būtina  ir Stepono Kairio kairė! Respublikai suteikime dvi rankas,ir ji bus pilnavertė Vakarų Respublikų politinė dalyvė.Bet taip,deja, neatsitiko,nes Lietuva tapo Berankė,gatvės kalba tariant,1 grupės invalidė,apraizgyta-beveidėmis parazitinio „bei“ svetimo tipo partijomis.Antai  idėjiniai vienminčiai 1989 metais atkurtoje LSDP, ir net šviesios atminties Kazimiro Antanavičiaus įvestoje į  socinterną, šiandien dingusį  be!-be!-be! žinios, vėliau ištaškyti į grabus, šėtono butelius ir abuojumą viskam. Kairiųjų idealistų teliko nedaug, o ir šie grūdami  į „darbo vietomis“ užčiauptus  šešėlius, todėl šis balsas „TRAKŲ ŽEMĖJE“ ir tebus apleistoje samdinių klasėse Pirmoku. Bet bus, draugai lovininkai ir kitokie! Tad kodėl taip atsitiko? LSDP ir TS-LKD nepateisino dviejų laisvos Lietuvos gyvybinių-o! (labai svarbu)-ir-gerbiamų kitataučių partnerų-vienodų- duonos interesų: samdinių gerbūvio vystymą,o  ir Tėvynės ir Dievo sampratų Dvasinės jėgos?Tyla!?, neblogai apmokami politologai ir labai brangūs  ekspertai ,o ir šviesmečiu nutolęs nuo Tautos virtuvės Valdžios betikslių  patarėjų  legionas!?Kita vertus,kodėl po BALTIJOS TRIJŲ TAUTŲ ŽIEDO tai suvokia  tik 47 proc. Rinkėjų-štai  Šekspyro Hamleto lygio klausimas!! Toks galingas destrukcijos motoras? Turi moralinę,o ir politinę teisę, taip klausti šios tremtinės eilutės? Turi!, nes jų  1991-2019 metais, o ir „Lietuvos žiniose,“vėliau LSDP vadovų parduotose kapitalistui, ypač 1991-1994-taisiais, tasai Eiliniausias sakinių rinkėjas ne tyrė bet  kuriuos socialinius faktus  ir jų priežastis,o juose Kryžiaus kantrybe, būdamas ištikimas tam apačios sluoksniui, kuriam priklausė,  dalyvavo,remiantis tik giminės Dievo  sveikata ir tikėjimu į samdinio, valstybės stuburo, žydėjimą, kai tuos žiedus karpė apsimetėliai kairiarankiai. Titnaginės gyvos kairinės istorijos ČIA sakymas. Be pasimaivymo!!

[3]

O, vis dėlto, tai nacionalinė gatvė!

Tai paduolikte laužui  laužo!, nes ant kompiuterinio  stalo naujas „Socialdemokrato“ (2019 balandis Nr. 3 (98),buvo leidžiamas nuo 1919 09 11) numeris,kurį 1994 Aloyzas Sakalas pažadėjęs redaguoti  Vienam tikram Socialui, ištrenktam į gatvę be pragyvenimo šaltinio. Spalvotame leidinyje,kur tituliniame puslapyje pavaizduoti laimingi LSDP vadovai, bet tame numeryje giliau nėra LSDP eilinio nario balso? Nerašo?… arba baidomasi, kad neužgrobtų sočios kėdutės? Minėti ir kiti socialinių pasakų autoriai rašinėja sau, todėl jokios kairinės dialektikos, regis, ir nebus? Tas pats ir www.lsdp.lt, [4] o ir lsdptrakai.lt. Tai kas čia keisis? Neseniai vyko LSDP Lentvario grupės susirinkimas. Per 60 narių,o buvo tikėjimo zonoje 103. Atėjo per 10. Toliau 2019 04  25 LSDP Trakų rajono skyriaus rinkiminė-ataskaitinė  konferencija „šablonišku plojimu ir bendru sutarimu“ lyg tai vyktų LKP Trakų rajono komiteto „swojaku“ susibėgimas tarytumei dėl „pochmelo“ bent šimto  gramui…ir daugiau.Visuotinio susirinkimo (240 narių) skyriaus ne! rotacinė vadovybė jau nebe pirmus metelius nebesurenka, partinis eilinių narių abuojumas dyksta piktžolėmis,bet apie tai šnekama tik pavieniui (?) O ir toje „konferencijoje“ – nė degančio minties lašo diskucijos! Švogerinis“ arba „avelinis“ principas? Tai kas tai organizuoja-be-eilinių narių diskusijų aistros bei regiono politinės padėties  analizės samdiniu klasės (tik nevaizduokime nuogus ateitukus, nes toji gyva savoka liko labai gyva!, kaipos  ir tautos priešai-ir-niekur nesidėsma!!) atžvilgiu.  Valdiška iki ašarų.Bent jau neblogai, kad į LSDP centro ir skyriaus pirmininkus rinkimai buvo demokratiški, kur skyriaus pirmininką laimėjo Kęstutis Vilkauskas. Bet apie tai-ir taip toliau-kitų rozų, nes pavargo dėl šuoliuojančio rinkėjo mielas Skaitytojas, beje, tasai, kur įskaičiuojamas į likusį 53 proc. Jo Didenybės budinčių Rinkėjų, tarkime, kad ir Jotvingių pulką. Čia prigimties kairiarankio tikslas buvo JĮ raiteliais šalia Trakų pilies ir parikiuoti dėl supratimo,kad bet kurios partijos Nerotaciniai nėra visos partijos kūnas ir siela,kai tai sudaro eilinis blokas,deja,šiandien-be-žmogaus pilietinės anotacijos!,todėl  ta našlaitės tema ir prašome ČIA neapdraustos išimties pavyzdėlį.

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS,

LSDP narys nuo  1989 metų,

(1991) 1992–1994 metais atkurtų „Lietuvos žinių“ fizinis leidėjas,

kairinės propagandos pirmeivis, 1949 03 25 tremtinys