Diskusija iš apačios TREMTINIO JAUSMAIS BE CENZŪROS Mindaugo išvakarėse

Bet kurios valstybės išlikimybės cementas yra vidurinio sluoksnio socialinis, o ir nacionalinis, vieno materialinis, o kito dvasinis lygis. Tai politinė ABC. „Tarybų sąjunga“ išdribo dėl to santykio prievartinės sintetikos, bet vis dėlto „socialistinės duonos legenda“ iki šiolei gyva ir tuoj pat sutapatinama su „didžių slavų valdžia“.

Todėl sykį labai greta Lentvario bažnyčios susitikau su Domicėle Michėjenkova, senokai našle, nes buvo ištekėjusi už santechniko Nikolajaus, vadinasi, dvikalbe lietuvaite, be jokios abejonės, katalike, dora asmenybe, o ir buvusia Kilimų fabriko paruošiamojo cecho darbininke. Ji kilusi iš Kaišiadorių rajono Ringailų kaimo, kur tėveliai teturėjo 4 hektarus žemės, neatgautos iki šiolei. Pensija nedidelė. Jos neramios mintys skubino diskusiją, Lentvario Bažnyčiai regint ir girdint.

Lentvario nemaža senybos dalis ilgisi „tarybų valdžios“, kurios ir nebuvo, kuri jau niekada ir negrįš,nes Putino labai laukinė ir beveik nevaldoma (kiekybės-ne-rusiški plotai) Rusija,praradusi Varšavos karinį paktą,o šiandien ir dingus be žinios dūmai it carizmo gadynėje, aišku, be rusiško kvorumo, žiaurokai įklimpo į siauro grobuonių – VČK rato – milijardinį kapitalizmą. Beveik „kak“ ir kitos-po-po-tarybinės respublikos praeitukų raudoname šešėlyje, politine kalba tariant,nepribaigto bolševizmo inercijoje be valstybinės tautos (rinkėjų) trinties, o tai reiškia ir vidurinio sluoksnio „proletariato“ likvidavimo jėgą pavertus parazitinėmis kontoromis, todėl etno pavojus išnykimui kyla, beveik atvirai veikiant „penktokams“(?).

 Nes buvo-ne-rus-socializmo-komunizmo-maro pradžia.

94 metus nėra Lenino, kuris neturėjo nė lašo rusų (slavų) kraujo,todėl serijomis šaudė nacionalius darbininkus, valstiečius ir popus, įkūrė Giltinės konclagerius rusų (slavų) žiedui,kai VČK pritrūkdavo šovinių, o iki šiolei ansai „gyvena“ mauzoliejuje. „Kobai“, kas reiškia banditą, o ir Lenino budelį, toliau, 65, o ansai tyliai garbinamas net grynų rusų (?)

Tad „geriau prie rusų“-ne-istorinė-ligota-Svajoklė!!

Kita vertus,tasai „socialistinis“ apsvaigimas pokario vaikams visiškai teisingas jaunystės nostalgijos esme.Ir to neneikime.

Antra vertus,eilinis rusas(slavas) iš,tarkime, 1939-1940 metų „vadavimų“ teturėjo tik vieną lengvatą: jis privilegijomis kėlėsi pas „pribaltus“ ir karališkai gyveno,negu pasilikę jo gentainiai, „linksmai“ garbinę Leniną ir Staliną, „proletariato diktatūra“ pavertusia juos rūžavais baudžiauninkais, sakykime, kolchozuose-be-be-be- atlyginimų ir pasų. Faktas. Trečia vertus, Tarybinė Rusiją ir čia pavyzdžiu paimti „įtarybinti ginklu „pribaltai“-„eto“ raudona naktis ir šiokia tokia diena, ypačiausiai vienu metu ir budeliui,ir „komunistinam nacionalistui“ A. Snečkui,beje,dvarininko sūnui valdant nukraujavusią Lietuvą.Vadinas,geo-atskiras-talentingas tąsyk-pripažinkime-gamybos „pribaltų“ aktas,kuris taip pat Lentvario senoliams kelia meilę „tarybų valdžiai,“nes jie nesilankė pusbadžiu gyvenančioje tarybinėje RFSR „bei uzbekistanuose Sekretorių įrengtuose privat-gulaguose“.

Paskambinime į Istorijos Priimamąjį.O kodėl ne?

 1918 Lenino komisarų kabinetą ir ten įnirtingai ieškokime nors vieno ruso (slavo). Tąsyk bolševikų CK terasime du.(Beje menševikuose nė vieno!?) Šiandieninėje Rusijoje liūdnai stebime to inerciją .Galop TSRS žlugimo priežastis-ne-politinė-o-ekonominė,nes dešimtmečiais toje KGB-ypač -Andropovo-Brežnevo- „sąjungoje“, neturint gigantiškos TSRS valdymo supratimo, buvo nusikalstamai pažeidžiamas-pinigai-prekė-jos tobulinimas-tarptautinė prekyba-pinigai-gyvybinis-dėsnis. Rublis tapo „mediniu“. Tuo metu simbiozės gyvybinis Įstatymas nebuvo likviduotas, todėl rublį spaudino Politinio Biuro monopolis (13),o pagamintas prekes grūdo į sandėlius. Taip maždaug galima vertinti RF ir šiandien. Ypač po vakarų jos ligotų ambicijų tramdymo.Antai tautinis limuzinas pagamintas tik Putinui, o „pribaltai“ sykiu su gražiai prigijusiais pabaltijoje rusakalbiais (brolių latvių ir aiškiai rusų referendumas dėl valstybinės kalbos) gatvėse vis nepamato iškilmingai riedančio Rusijoje pagaminto lengvo automobilio, konkuruojančio su vakarų, JAV ar galingomis Japonijos firmomis… O tanko vėl užguitas RF didžios genties slavas neatsipjaus vietoje duonos kepalo. Jis paliktas demografiškai nykstančiu našlaičiu, Europos dalyje prižiūrimu Andropovo palikuonių, o Tolimuose Rytuose aistringų kinų vyrų rusų (slavių) moterų atžvilgiu.

Pavadinkime tai tyliąja trag-Anekcija,kurią jau įspėjo jaunoji Rusia, todėl bus Rusija, prisikėlusi rusais (slavais), būsima liuosų „pribaltų“ sveika kaimynė. Be papildomų tankų ir raketų. Tiek, kiek reikia. Pomažu išnyks ir Putino grupelės čekistiniais metodais kurstomas konfliktas tarp JAV ir ES, ypač primetant į Europą atitinkamų iškraipių „pusbrolių“ „alach akbar“, ko Rusioje jų beveik nepasitaiko, todėl jie inscenizuojami.

Po saule apdaužytais likimais atsidusime vardan ateinančių mažylių tautų kartų, amžiams užkasusių didžiavalstybinį pilnutėlį grabą!!! Taip.

Alternatyvos nėra integracijos ir internetinės epochos greitame vyksme!!!, kuris greitai paneigs ir globalizaciją kaipos žalingą bet kuriai nacijai, o emigracija gelbės naciją, būsimasai referendume!!!

Kodėl?

Sunaikinti ypač mažų tautų genetinį jausmą neįmanoma, nes JĮ narsiai globoja programiniai Atgimimai. Taigi, sveikasis nacionalizmas gyvybiškai būtinas mažulėms tautoms dėl garbingo pasilikimo šalia kitų. Be to būsima beveide organizuoto tvarto visuomene, ta proga prisiminus, kadop maža nacija niekada nereiškia piktojo ir kvailo nacionalizmo Didžiosioms kad ir rusams (slavams). Vadinasi, nacionalizmas (nacionalumas!!!) yra kiekvienos tautos nuosaviausia dialektinio genkodo vertybė, nematuojama pinigėliais ir valdovais daiktais, o ir daugsyk didžiavalstybinių konclagerių serijinėmis mirtimis.

Kadangi gamyba yra šventa ir nuo Dievo dėl galingo darbo džiaugsmo, vadinasi,nacija-tai-visų prima-Vidurinis sluoksnis. Ir tik toliau kapitalizmas,kontroliuojamas socialinės jėgainės, kuri Lietuvoje privalo keistis (bet-ne-LSDDP sumauta forma!), todėl GINTAUTO PALUCKO šaukinys turi suspurdėti eilinių partijos narių kairiuose širdelėse. Ir bus tvarka kaip Lentvario bažnyčioje. Tad eikime tolyn nuo „mauzerio pareities“. Ir rimtai pagalvokime apie dvirankį Lietuvos Seimą, atsargiai palyginę darbininką „prie rusų“ ir dabar, nes visai kita porų skylėtų kaliošų yra mūsiškis 1992–2018 metų seimas „prie rusų“, aišku, „žilai iliuzijai“. Kai susitiksiu su kokiu nors su TS-LKD arba LSDP natūraliu nariu, nes kiti nedomina, bus nevaldiška logika, jautriai ir sąžiningai lentvarietei Domicėlei Michėjenkovai linkint sveikatos ir Dievo žinios.

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

LSDP lentvario grupės, LSDP nuo 1989 m. narys

 Lentvaris, 2018 07 05