- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

LABAI KITONIŠKOS EILUTĖS

Arba istorinė atmintis ir jos tiesa – ne tas pats

Tąsyk mano herojus-pats tremtinys labai apleista senatve Bostone. Išeivijos, kuri šiandien nesveikai akademiška. Beveik marginalas. O buvęs ilgalaikis VLIK-o vadas, kurį 1944 metais medžiojo ir gestapas,  ir nkvd-istai. Todėl tasai tekstas ir bus be pensininko Ivan Glavlit,mano seno neprieteliaus, paslaugų. O pradžioje lyg ir galingų, o toliau-bejėgių kairiškių, nes samdinio idėjas likviduoja pinigas.

1789-ieji.

Paryžius.

Buržuazinė revoliucija,kurią vykdė nuosavu krauju prancūzų darbininkai.

 Nacionalinis susirinkimas.

Jos salės kairėje  didvyriškai sėdasi permainų šalininkai,dešinėje-karaliaus fanai.Beje, visos pranzūcų revoliucijos-ginkluotų darbininkų gilus socialinis honoras,todėl  naktimis jie smala rašė ant atitinkamų durų: „Aux morts voleurs.“ (Šaudykite vagis!) Vėliau kapitalistų ir samdinių pozicijos dar labiau aštrėja,todėl streikais tvirtinamas samdinių gyvybinis interesas,neturintis gamybos priemonių, gi  buki kapitalistai,neišmanatys poltinės ekonomijos ABC,bando  samdinio dvi talentingas rankas apmokėti „katino pinigais.“

Ir dabar Lietuvoje.

 Šaudynėmis nubėga maždaug 100 metų

Čia savo social-siaubo (ss) žodį taria K. Marksas ir F.Engelsas. Rusijoje mišrūnas Leninas kaip mat įkuria Darbininkų socialdemokratų partiją,kuri 20 amžiaus pradžioje  skyla į bolševikus ir menševikus,kur pirmame CK -tik du rusai,o antrame-nei  vieno.Tuojau pat  sprogsta vasario, o ir žmonių nabašnikais spalio perversmas. Antrajam,prijaukinęs kairius eserus ir anarchistus, vadovauja jau kietas bolševikas  Leninas.Žodžiu,teorinis vaizdinys popieriuje  lyg ir yra,kad pagerintume darbinininko gyvenimą, bet praktinio jokio,nes klasių kovą tuoj pat bolševikai paverčia nevaldoma  proletariato diktatūra.O kur bet kuria forma ji pasirodo-ten išsikeroja valstybinis banditizmas.Antai prancūzų vadinamos buržuazinės revoliucijos išrasta giljotina jau kapojo galvas savo revoliucijos vaikams.Vadinasi, pavyzdys jau buvo Lenino „socialdemokratams,“ kurie greitai panaudojo „geležinį“ vilnietį-lenką- FELIKSĄ VČK skerdynėms. Klausimas: kas teisingai atspės K.Markso ir F.Engelso „Komunistų manifesto,“ kuris prasideda nuo „šmėklos,“ realų tikslą?  Prie-to-dėl-visiško darbininko pikto-pridėkite ir  K.M. „KAPITALĄ.“ Nepakenks. Kas atsitiko po 1917 11 07 metų Rusijoje žinome,fiziškai likvidavus rusų tautos žiedą,o šiandienį  likutėlį-dvasiškai. Kapitalistinė  Rusia, jėga ir melu užkariavusi  aplinkines tautas,todėl po TSRS nusibaigimo pasivadino  RF, kvorumu dūmos nerusišku-ypačiausiai- žerinovskininkais, o  Ir Putinu, svaisčiojama  apie „ruskij mir“ tankų,naikintuvų  ir bombonešių  šantažu (?) Viduje „deržavos“  be duonos gabalo paprasto ruso rankose,pradžiai pažeidžiant svetimų valstybių pasienio zonas? Sirijoje vėl bandant „pasaulinės  revoliucijos“ ginkluotą kliedesį, o ir ten mirtimis organizuojant „Europos Azijos puolimą,“ o ir „mediniu“ rubliu prijaukinus,tarkime, Rytų Ukrainoje-„kadrinius savanorius?“  Vadinasi, Rusioj socialdemokratinė idėja išsigimė visiškai, nes samdiniui surasta nauja darbo vieta  vėl „vaduojant“ kitas tautas. RF nacionalinis samdinys stovi ne prie taikių staklių, o vairuoja tanką ar naikintuvu drebia raketą ant  Sirijos civilių galvas,vadinasi,žudo savo klasės brolius  ir seses. Likęs gigantiškoje periferijoje badmiriauja ir garbina Putiną.Dingo be žinios ir Socinternas, todėl šiandien kairinė politinė šventa erdvė  asimiliavosi su laukiniu kapitalizmu-ypač posovietinėse vadinamose respublikose. O vis dėlto, kitaip atrodė lietuviška socialdemokratija, įkurta 1896 metais. Labai teigiamai. Ji iš caro pareikalauja Lietuvos neprigulnybės. Jos gretose-tadop-Dzeržinskis,Angarietis ir Kapsukas,vėliau patapę bolševikais,Stalino  „svojo vremia“ marginalizuotais. Ir čia iškyla Stepono Kairio (1989 01 03-1964 12 16) asmenybė! Beje, Kapsukas,vedęs Pskovo „vaduotojų“ diviziją dėl „pasaulinės Lenino  revoliucijos“ ir gavęs į skudurus nuo Lietuvos sermėginės kariuomenės, kažkodėl pagrąsino: „Grįžęs į Kauną, S.Kairį,K. Bielinį ir V.Požėlą pakarsiu ant pirmos medžio šakos.“ Vadinasi taip: bolševikai,išsiritę iš socialdemokratinio kiaušinio,nieko nebijojo, išskyrus  savo vidų? Stalinas tąjį vidų ir galabijo legionais.

Taigi,STEPONAS KAIRYS. 1989 01 03-1964 12 16.Gimė V.Tumasonio ir U. Purinaitės  meilės santakoje Žemaitijoje. Užunevėžio sodžiuje. Senelį kaimiečiai vadino kairiarankiu.Vietos klabonas ir įrašo į metriką-STEPONAS KAIRYS-lygtos prašydamas Jėzaus Kristaus,svieto socialdemokrato Nr.1, priimti mažą Žemaitijos kūdikėlį  į savo mokslo gerumo akademiją.  20 amžiaus pirmamečiuos-STEPONAS KAIRYS jaunutės LSDP vyriausiasis vadas. Ir apsoliutus visų laikų skaidriausias politinis ideologas,aišku, pirmiausia vardan nacionalinio stipraus darbininko! 1915 metais Steponas Kairys ištaria: „Dabar arba niekada.“Jis pajunta mišrūno Lenino avantiūrą,kuri naudinga Lietuvai.Jis,kuris 1905 metų Vilniaus Seime-Jono Basanavičiaus ranka. Stop,J.P. čia netradicinės eilutės!! Juk tai būsimos laisvos dvirankės Lietuvos ištakos,šiandien likviduotos  sintetinėmis Seimo grupuotėmis „daugiaranke politika.“ Vadinasi, invalidine,nors LIETUVA- NATO ir ES narė.Papildomos „trirankės“ (Seimo-be!-ideologinės dalyvės) LIETUVOS įkūrėjai ir vadai esmi pilietiškai labai nešvarūs, bet,veizėk,sėdi  ESP.Kodėl?,o mano  vargšė tauta,kurią jau ir sunkoka pavadinti nacija?

Jis,kuris Londone dalyvauja Rusijos SDP ir kietai primeta diskusiją dėl Lietuvos nacionalinio liuoso likimo,o Krokuvoje jau pirminikauja  savarankiškai LSDP.Žodžiu,darbo tautos milžinas.Pavadinkite kitaip-ir peklon eisite. 1908 baigia Piterio technologijos universitetą. Juveliriškai tobulina savo asmenybę. 1912 dirba  Vilniaus savivaldybės Vandentiekio ir kanalizacijos skyriuje. 1916 Steponas Kairys rašo ir pasirašo neprigulnybės  vasario 16-tos aktą.1922 metais Kauno liaudį  išvaduoja nuo blogo kvapo,sėkmingai išbaigdamas vandentiekio ir kanalizacijos įrenginius. Atsisako nuo premijos. Prideda asmenines santaupas ir viską paaukoja gimtojo Užunevėžio kaimo mokyklos statybai. 1924 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas,1939-tais jo profesorius.Daugsyk Seimo narys.1926 metais,po majoro Povilo Plechavičiaus krašto gelbėjimo pasodinamas į cypę ir tuojau paleidžiamas.(Centų politologai,kurių daugiau,negu Lentvaryje murkiančių ir besipjaunančių katinų,to periodo neanalizuoja.Tabu? Gal …kad tema prislėpta Kremliuje kaipos „Lietuvos metrika?“) Pasikartoju: 1943 11 23 Lietuvos patriotai įkuria VLIK-ą,kuriam emigracijoje ilgą laiką vadovauja Steponas Kairys.Vėliau daktaras Kazys Bobelis,sudėjęs išeivijos organizacijos  įgaliojimus po dainuojančios revoliucijos,kurią prancūzų pavyzdžiu-vis dėlto-dalykiškai sava kūno rizika-beginkliai  vykdė Respublikos darbininkai,dabar apleisti, o ir begėdiškai palikti be darbo džiaugsmo. 1957 metais Steponas Kairys parašo knygą „ Ateities horizontai užsitraulė migla.“ Tai pačiais metais Vengrijos revoliucija paskandinama galvojančio vengro krauju.“Atsisukime veidu į Lietuvą,“-tąsyk viešai prašė  Steponas Kairys.  „Amžinasis dešinysis“ prelatas M.Krupavičius apie Steponą sakys:“ (…)riteris be kaukės.“ Kauno žydų kultūros veikėjas I.Epšteinas tai patvirtino ir pridėjo: „(…)jis buvo tuo,kas yra.Jo kovos pagrindinis tikslas-per išlaisvintą lietuvių tautą į laisvą žmoniją (…)“  Mirtį Bostone vienatvėje sutinkant, STEPONAS rašo testamentą  jaunaujai Lietuvai  nerimu pastebėjęs: “(…)  kur tu bebūtum pasaulyje,visuomet būk ištikimas kraštui,Lietuvai Tėvynei (…)“ Įdomu, ar šiandieniniai jaunieji socdemai,tarkime,požėlos ir kitokie,o ir senieji, ilgai sėdintys Seime, o ir sočiose ministerių ložėse,išpažįsta tą šventą dokumentą? Vykdė  jį skaidriai,atmetę į šalį savo storą „piniginę tėvynę?“  Ar turime bent vieną gyvą Stepono Kairio pavyzdį ypačiausiai kairėje? O  ir dešinėje?  Bent prisiminę 1905 metų Vilniaus Seimą? Kaipgi taigis-mat!-kairė Lietuvos ranka gyvena Veneroje, o dešinė- Marse.Tiktos ne žemėje Lietuvos,kur ir toliau  „žaliuos ąžuolai.“

 …buvo tarp kitų ir du tautos milžinai-Povilas Plechavičius ir Steponas Kairys. Lietuviai.Abu žemaičiai. Pirmas-kariškis,antras-politikas,abu  siekę aiškios LIETUVOS,bet istorijoje likę antipodais,tragiškai pabrėžę klastingos geokryžkelės tai raudoną-tai rudą slibiną,o ir mūsų kvailą politinį skonį.Garantuojame-Anapilyje-JIE-broliai,šiandien žvelgią į Seimą skausmingomis akimis. Stipresnios politinės reklamos  ta gyvybine tema tųjų eilučių rikuotojas,nuėjęs  labai pėsčiomis kadrinio žurnalisto  ilgą dulkėtą vieškelį, negailestingai besikaudamas su  „raudonomis  redakcijomis,“  neturi.Gal kiti.Gal kitopi.Gal geriau mokės pamazgoti rinkėjui smegenis ir prieš einant prie balsadėžių  jam mandagiai palieps žvilgtelti į didesnį veidrodį,kuris rinkėjui parodys kiek rankų?..

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS