- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

ŽILOS INFORMACIJOS PĖDSAKAIS

SAM_0001.5 [1] SAM_3747.2.2 [2]_DSC6597 (1)(1) [3]

VISUOTINIO SUSIRINKIMO   PAREIŠKIMAS

1.

Lentvario politiniai kaliniai, tremtiniai ir du Lietuvos partizanai(toliau šiam pareiškime Lentvario tremtiniai-LT), rūsčia stalinine prievarta pabuvoję Sibiro mirties pragare, dabarties Respublikos politinio gyvenimo grimasas mintinai žino, bet ir savo dalykišką vertę, kurios skausmingai pasigenda likusioje krašto ir ypač trakų rajono ir konkrečiai Lentvario  visuomenėse  užmaršos (retsykiais tepanaudoja jos  tam veidrodį!)  dėl -2-dešinės ir kairės rankų turėjimo kaipos Sutverėjo dovanos jomis vykdyti savo pilietines, o ir tautines mintis bei patriotinius veiksmus vardan tos Lietuvos. Vis  nesugebame  išrinkti tinkamo nacionalinio Seimo-ir tai liūdnas faktas-bet- jis turi  ir aiškią priežastį melo imperijoje. Dėl-JOS-ištisinio kenksmingumo , remdamiesi  kaimynų vokiečių, tolimos jav ir skandinavų  pavyzdžiu,pripažįstame  tik dvi-dešinės ir kairės-politines jėgas, o tai reiškia-TS-LKD ir LSDP.

LT kreipiasi  į Lietuvos visas tautas ir ypačiausiai į lietuvius, jog jie vardan savo vaikaičių tai suvoktų ir vienąsyk į rinkimus išeitų bent 70 proc., pabrėždami savo balsą pagal dešinės arba kairės rankos valią, atmetant komercines  ir prorusiškas vadinamas partijas, kurios litu ir rubliu gudriai organizuoja  nebaudžiamą grobstymą ir lietuvių tautos žlugdymą.

2.

Tai pareiškę,LT savo patyrusį žvilgsnį meta ir dėl šio pareiškimo vaizdumo  į Trakų kunigaikščio Kęstučio žirgo balną ir ten surašo savo ir Lentvario problemas ant Vytauto Didžiojo kalavijo.

Pernai Lentvario tremtinių choras, atstovaujantis Trakų rajono tremtinių dvasinį išlikimą, vykdamas į Vilnių ir Ukmergę, minėtas keliones apmokėjo iš LT kasos arba asmeniškai.Tai parodė valdžios nepagarbą bent LT  amžiui, o gal ir LT naujam pirmininkui J.P. , kuris tada ir šiandien redaguoja 4 internetinius laikraštėlius, kurių du yra pripažinti tarptautėje internetinėje erdvėje ir verčiami į mums draugiškas kalbas.Pirmininkas šiuo metu dirba ir Lentvario laikraštyje „KLEVŲ ALĖJA,“ puoselėdamas LT tematiką ir keldamas iš klinikinės mirties lithuano publicistinę lyriką, šiuo metu taip reikalingą  informacinei  įtaigai.

Šio laikraščio pirmajame numeryje buvo Lietuvos partizano Stasio Kuodzevičiaus pareiškimas, iliustruotas poeto stipriu eilėraščiu, o 19 LPKTS suvažiavime, Kaune,  LT pirmininkas kreipėsi  į suvažiavimą-konkrečiai į profesorių Dumčių-dėl poeto Stasio Kuodzevičiaus poezijos knygos greitesnio išleidimo į gyvenimą jaunosios Lietuvos pavyzdžiui.

LT nežino, kiek kainavo ir kodėl buvo vilkinamos miesto pradinės mokyklos ir dviejų vaikų darželių renovacijos, nes tai „valstybinė paslaptis.“

LT stebisi, kodėl miesto gatvės taisomos žiemą. LT nepatenkinti Lentvario išlaikymu, o tai reiškia miesto tvarkymo finansine nežinia.

 LT nervinasi, kad mieste vis nėra kultūros namų, todėl Lentvaris esąs kad ir be lietuviškos sielos.

 LT reiškia pagarbą Parapijos klebonui  GINTARUI PETRONIUI dėl ūkiško bažnyčios remonto ir dėkovoja  dėl Parapijos namų , kurie faktiškai ir yra Lentvario kultūros rūmai, todėl juos  turi išlaikyti Trakų rajono vis besikaitaliojanti savivaldybės „koalicija.“ LT katalikiškai suvokia, kad bažnyčia yra ne vien miesto dvasinis centras, bet ir fizinis objektas, kurį būtina išsaugoti ateinantiems lentvariečiams,kurie žavėsis profesoriaus Jurgio Hopeno prieškario šventų paveikslų darbais, išpildytais ypatinga sienų grafika, kurios grožio niekas ir niekada negalės pasisavinti  kaip ir LT patriotinės atminties.

LT labai susirūpinę ir dėl to, kad atsirado „1940 metų frontų palikuonis,“ o ir kiti „frontininkai“, kurie sausio 13-tąją komentuoja kaipos profesoriaus V.Landsbergio snaiperių kruviną darbą ir tai smerkia visa Sibiro kančia ir netektimi,išbandyta badu, krauju ir nesugrįžusiu tėvelių ir senelių mirtimi.

LT atskiru pareiškimu palaikė J.E. Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vidaus politiką.

Pareiškimo tekstą, įgaliotas LT,surinko minėto susirinkimo sekretorius Jonas Počepavičius, o ir miesto LPKTS  pirmininkas.

 Lentvario parapijos namai, 2013 01 13

p.s.

lentvario tremtiniai 2013 01 13 tąsyk įspėjo 2013 01 31 trakų rajono savivaldybės tarybos sukilimą (regis, vardan 1863 metų!) , kur iš koalicijos buvo pašalinti llra ir lics bei istoriniame regione įkurta ts-lkd ir lsdp vaivorykštė!

2013 02 22

Jonas POČEPAVIČIUS